Rej.ABIWyszukiwanieWyszukiwanie +Wypełnianie wnioskuWysyłanie/SprawdzenieTwoja sprawa
 
Nr księgi: 050597 Data zatw./aktual.: 2013-03-06  Nr zgł.: 020424/1999  Data wpł.: 1999-10-27
 
A,BCD « wybierz właściwą zakładkę klikając na odpowiedni opis

Część A.
Nazwa zbioru danych osobowych:
     
BAZA DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU MANDATOWYM, SKARGOWYM I INTERWENCJACH
 
Część B. Charakterystyka administratora danych
 
1. Wnioskodawca (administrator danych):
 
Administrator:
STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
REGON:
015271428
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
01-170
Ulica:
Młynarska
Nr domu:
43/45
Lokal:
Województwo:
mazowieckie
Powiat:
warszawski zachodni (Warszawa)
Gmina:
Poczta:
(nazwa administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz nr REGON)
 
2. Przedstawiciel Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
 
(nazwa przedstawiciela administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania)
 
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
 
 
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 
 
administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi podaj nazwę i adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych:
 
4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 
X
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
 
X
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz.U.1997.123.779 z póź. zm.),


2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2002 Nr.101poz.926

ze zm.),


3. Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2008.133.848)


4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu

wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

(Dz.U.2009.220.1722.),


5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania

przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną

(miejską) (Dz.U.2009.220.1720),


6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.12.2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia

środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)

(Dz.U.2009.220.1719),7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego ( Dz. U.2012.488).


8. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie

usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu

drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U.2011.143.846),


9. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie

usuwania pojazdów, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to,

że nie są używane (Dz.U.11.143.845).
 
 
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 
 
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego - jeśli TAK, to opisz te zadania:
 
 
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 
 
 
Powrót do wyników wyszukiwaniaWersja do druku

Użyj do wniosku aktualizacyjnego
 
Polityka prywatnościKancelaria@giodo.gov.pl